Patron naszej biblioteki


Św. Jan Kanty urodził się w Kętach i jest patronem Polski, Krakowa, profesorów, nauczycieli i studentów, szkół katolickich, Caritas, koszalińsko-kołobrzeskiego seminarium i naszej biblioteki. Mając 23 lata udał się do Krakowa na studia, które ukończył w 1418 r. ze stopniem magistra sztuk, potem przyjął święcenia kapłańskie. Od 1421 r. przez osiem lat prowadził szkołę klasztorną u miechowskich bożogrobców. Tam również zaczął przepisywać rękopisy, co robił przez całe życie, oraz głosił kazania. W 1429 zaczął wykładać na Akademii Krakowskiej, równocześnie studiując w niej teologię – magisterium otrzymał w 1443. W tym czasie został kanonikiem i kustoszem w Olkuszu. Z probostwa tego jednak szybko zrezygnował. Kilkakrotnie pielgrzymował do Rzymu. Pozostawione rękopisy świadczą o niebywałej pracowitości i wytrwałości. Zawarł w nich poglądy koncyliarystyczne, które głosił do końca życia. Beatyfikowany w 1680, kanonizowany w roku 1767, mimo że był koncyliarystą. Bywa przedstawiany w todze, birecie, z lilią (którą dostał w czasie wizji od Matki Boskiej), a także ze studentem, którego okrywa profesorską togą.Pieśń do św. Jana Kantego
1. Osobliwy i prawdziwy, czysty w swym kandorze;
Wieczysty cnót wzorze – Janie Kanty, Janie Kanty.
2. Ciebie, święty, dały Kęty – Gdzie z lat młodych kwiatu,
Czynisz zapach światu – Niewinności.
3. Oświecenia i ćwiczenia – pragnąc w szkołach, młody
Puszczasz się w zawody – do Krakowa.
4. Profesorem i doktorem – W naukach się liczysz,
Swych uczniów w nich ćwiczysz – Bogobojnie.
5. Trzykroć w Rzymie, cny pielgrzymie – Stawasz zbójcom srodze
Sprawiasz się na drodze – Z kilku złotych.
6. Smutnych cieszysz, z cudem śpieszysz – Dzban z mlekiem stłuczony
Czynisz naprawiony – Krzyżem świętym.
7. Ubogiemu i nędznemu – Płaszcz z siebie darujesz,
W tem inszy przyjmujesz – Z rąk Maryi.


Święty Jan Kanty – W sześćsetną rocznicę urodzin 1390-1990
W czerwcu 1990 roku upłynęło 600 lat od narodzin św. Jana z Kęt. Otrzymany na chrzcie świętym skarb wiary poniósł on w swe młodzieńcze i dojrzałe życie, trafnie odczytując Bożą wolę. Spędził je pracowicie, ćwicząc się w wypełnianiu Chrystusowego nakazu miłości i świadcząc miłosierdzie. Uczył się, ale i nauczał innych; był scholarem, ale i wychowawcą scholarów. Wszystkie obowiązki wypełniał z pokorą, jako służbę braciom. Osiągniętych stopni naukowych nie uważał za zaszczyt, ale za środek lepszego poznania Mądrości Bożej i porządku świata.Ks. Władysław Gasidło „Ku czci Jana z Kęt”
Nasza dzisiejsza pielgrzymka do Kęt wiąże się ściśle z imieniem św. Jana. Nazywają go w całym świecie – bo w całym świecie jest znany: Johannes – Johannes Cantius, co my w Polsce tłumaczymy: Jan z Kęt… Wielkie jest znaczenie tej postaci, tak wymowny jest symbol, który on stworzył przed pięciuset laty, i stworzył dla naszych czasów… I czuliśmy wielką potrzebę, ażeby… przybyć naprzód w pielgrzymce tutaj, do miejsca jego urodzin… Chcemy więc, stojąc na tym miejscu, na którym urodził się Święty, wyrazić Panu Jezusowi całą naszą gotowość do czuwania w czasach dzisiejszych, tak jak czuwało pokolenie, w którym on ujrzał światło dzienne, w którym przeżył swoje święte życie… pragniemy prosić o taką naszą gotowość… o wiele jeszcze większą czujność dla naszego pokolenia…
Karol Kardynał Wojtyła, z kazania wygłoszonego w Kętach 21 X 1937 r.