Historia


Powstanie biblioteki
Utworzenie Biblioteki łączy się z powstaniem Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie, które zostało erygowane 25 marca 1981 roku. Przed powstaniem seminarium w Koszalinie klerycy studiowali w Gorzowskim Seminarium Duchownym w Gościkowie–Paradyżu, jak również w seminariach duchownych w Pelplinie, Gnieźnie i Poznaniu.
   Teren pod budowę budynku przyszłego seminarium poświęcił prymas Polski, kard. Józef Glemp 27 czerwca 1982 roku. Zanim wybudowano właściwy gmach Wyższego Seminarium Duchownego, postawiono obiekt tymczasowy. Po wybudowaniu właściwego gmachu został on poświęcony przez papieża Jana Pawła II 1 czerwca 1991 roku1. Z chwilą rozpoczęcia działalności dydaktycznej zaistniała potrzeba utworzenia biblioteki. Zbiory w bibliotece gromadzone były od początku lat osiemdziesiątych drogą kupna, jak też poprzez darowizny od księży i osób świeckich2.
    Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie służy nie tylko klerykom i księżom, ale również udostępnia swoje zbiory świeckim studentom teologii oraz wszystkim zainteresowanym. Początkiem obecnego Wydziału Teologicznego był powołany w 1987 roku, przez biskupa Ignacego Jeża, Wyższy Instytut Wiedzy Religijnej w Koszalinie. Powstał on w celu kształcenia teologicznego osób świeckich, przede wszystkim przyszłych katechetów oraz osób zakonnych. Instytut od 1992 roku współpracował z Papieskim Wydziałem Teologicznym w Poznaniu. W roku 1993 biskup Czesław Domin powołał Diecezjalne Kolegium Teologiczne z siedzibą w Koszalinie i jego oddział w Pile, afiliowane do Wydziału Teologicznego w Poznaniu, a następnie do niego włączone. Dnia 9 stycznia 2004 roku na Uniwersytecie Szczecińskim założony został Wydział Teologiczny. Dziekanem tego wydziału został były rektor Wyższego Seminarium w Koszalinie ks. dr hab. prof. US Zdzisław Kroplewski. Świeccy studenci teologii zostali przyłączeni do nowo utworzonego wydziału – ośrodek zamiejscowy w Koszalinie, w charakterze Instytutu Teologicznego.
     Pierwszymi opiekunami biblioteki byli klerycy Zygmunt Czaja i Emil Wojtal oraz kolejni księża prefekci studiów. Od 29 września 1995 roku dyrektorem był ks. dr Jerzy Chęciński, któremu to Biblioteka WSD zawdzięcza swój obecny kształt. Od roku 2003 dyrektorem biblioteki jest ks. dr Tadeusz Ceynowa, będący zarazem dyrektorem Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej i wykładowcą historii Kościoła. W bibliotece aktualnie zatrudnione są dwie osoby.
     Biblioteka WSD w Koszalinie współpracuje z bibliotekami kościelnymi całej Polski w ramach Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. Federacja powstała 23 września 1991 roku, a oficjalnie została erygowana przez Konferencję Episkopatu Polski 18 marca 1995 r. Delegatem KEP ds. Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES jest ks. bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski - biskup pomocniczy z Wrocławia.
    Federacja zrzesza obecnie 84 biblioteki członkowskie, z czego większość stanowią biblioteki wydzia- łów teologicznych i wyższych seminariów duchownych w Polsce, diecezjalne i zakonne. Za główny cel postawiła sobie usprawnianie działalności polskich bibliotek kościelnych, wdrażanie postępu technicznego, a w szczególności koordynację prac nad komputeryzacją tych bibliotek. Od 1995 roku Federacja FIDES należy do BETH (Bibliothèques Européennes de Théologie) jako jeden z dwunastu członków zwyczajnych tej organizacji3.
   Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego od 2008 roku należy również do Zachodniopo- morskiego Porozumienia Bibliotek, które wraz z Książnicą Pomorską utworzyły Bibliotekę Cyfrową - Zachodniopomorski System Informacji N@ukowej i Region@lnej (ZSINiR). Misją ZSINiR jest współuczestnictwo w budowie społeczeństwa informacyjnego poprzez tworzenie zasobów informacyjnych oraz rozszerzanie zakresu e-usług zapewniających wolny dostęp do narodowego i regionalnego dorobku kultury piśmienniczej. W zbiorach Biblioteki Cyfrowej między innymi znalazły się wydawane przez Koszalińsko-Kołobrzeską Kurię Biskupią „Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne”4.

Biblioteka obecnie
Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie mieści się w budynku seminarium, przy ul. Seminaryjnej 2. Biblioteka zajmuje dwa poziomy. Na poziomie wyższym mieszczą się: czytelnia książek i czasopism, pomieszczenie opracowania rzeczowego zbiorów oraz większa cześć magazynu książek. Na poziomie niższym znajduje się dalsza część magazynu książek, magazyn czasopism i magazyn rezerw. Biblioteka korzysta z programu MAK, wersja 4.3b format MARC21.
   Czytelnicy mają do dyspozycji 4 stanowiska komputerowe z przeglądarką na bazie systemu LINUX, z możliwością drukowania rewersów. W bibliotece można również skorzystać z usług kserograficznych. Zamawianie książek odbywa się poprzez wypełnienie rewersu, dla wygody czytelników istnieje możliwość zamawiania książek poprzez wysłanie zamówienia na e-mail biblioteki lub przez wypełnienie formularza z bibliotecznej strony internetowej. Ze zbiorów Biblioteki WSD mogą korzystać wszyscy zainteresowani. W czytelni książek i czasopism użytkownikom zapewniony jest swobodny dostęp do półek. Duża część czasopism jest systematycznie oprawiana. Biblioteka udostępnia zbiory przez 6 dni w tygodniu.

Stan zbiorów (w sierpniu 2023 r.):
  Woluminów druków zwartych ponad 119 tys.,
  Czasopism - 645 tytułów (w tym czasopisma obcojęzyczne),
  Prac magisterskich - 1175 (oraz prace dyplomowe),
  Multimediów - 2300 (w tym obcojęzyczne),
  Starodruków - 85.
   Wśród starodruków znajdują się pozycje o różnej tematyce, m.in.: biblijnej, liturgicznej, dogma- tycznej, moralnej, homiletycznej, ascetycznej oraz filologicznej. 5 z nich to dzieła XVI – wieczne, 12 pochodzi z XVII wieku, 68 z wieku XVIII.

_____________________________________
1 Lech Bończa-Bystrzycki, "Historia diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej 1972-2005", w: Kościół rzymskokatolicki na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 1945-2005 (Szczecin, 2005), 107-108.
2 Tadeusz Ceynowa, "Katalog starych druków Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie", w: Biblioteki i archiwa kościelne na Pomorzu Zachodnim i ziemi Lubuskiej. Zarys problematyki, Studia i Rozprawy t. 4, red. Grzegorz Wejman (Szczecin, 2005), 229-230.
3 Magdalena Florianowicz, Monika Zielonka, "Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie", w: 30 lat seminariów duchownych na Pomorzu Zachodnim, red. Tadeusz Ceynowa (Koszalin, 2013), 141-147.
4 http://www.ksiaznica.szczecin.pl/www/porozumieniebibliotek.

opracowały Magdalena Florianowicz i Monika Zielonka